Privacyverklaring

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u vertellen, of die met u in verband kunnen worden gebracht. Het gaat om individuele gegevens, dus niet gegevens over de organisatie waarbij u werkzaam bent. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn e-mailadressen, telefoonnummers, naam en adres.

Daarnaast zijn er ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die bij wet extra beschermd zijn, omdat ze gevoelige informatie kunnen bevatten. Dat zijn gegevens die informatie bevatten over bijvoorbeeld ras, geloofsovertuiging, gezondheid, financiële positie of seksuele geaardheid.

Waarom heeft Jobnerd een privacyreglement?

De professionals van Jobnerd hebben de gegevens nodig om u en uw organisatie te ondersteunen bij het voeren van een gezond arbeids-omstandighedenbeleid. Ze kunnen niet zonder deze informatie.

Dat neemt niet weg dat uw gegevens natuurlijk wel van vertrouwelijke aard zijn. Jobnerd ziet er daarom nauwkeurig op toe dat deze optimaal beschermd worden tegen onbevoegde ogen. In ons privacyreglement staat precies wie welke gegevens over u mag inzien, hoe en hoe lang ze bewaard worden en hoe wordt voorkomen dat onbevoegde personen ze kunnen lezen.

Welke gegevens houden wij bij in onze persoonsregistratie?

Van elke werkgever die klant is van Jobnerd, zijn gegevens opgeslagen. En ook van elke werknemer die in dienst is van deze werkgever, bewaren wij gegevens in onze persoonsregistratie.

Dus ook van u. Deze persoonsregistratie bevat drie typen gegevens:

 • Stamgegevens over werkgevers (zoals naam, adres, branche, contractnummer)
 • Stamgegevens over werknemers (zoals naam, adres, geslacht en e-mailadres)
 • Variabele gegevens over werknemers (zoals ziekmelding, niet-medische verslagen van spreekuurcontacten, niet-medische rapporten van o.a. de bedrijfsarts)

Er is dus zowel minder als meer privacygevoelige informatie opgeslagen. Niet alleen adressen, telefoonnummers en geboortedata, maar ook niet-medische rapporten van de bedrijfsarts worden opgeslagen in het systeem.

Burgerservicenummer

Het Burgerservicenummer (BSN) verzamelen wij alleen als een medisch dossier wordt vastgelegd. Om persoonsverwisseling te voorkomen is het namelijk bij wet verplicht om op basis van BSN te communiceren met zorginstellingen en met UWV.

Hoe bewaren wij uw gegevens?

De gegevens worden in een automatiseringssysteem opgeslagen. Daardoor kunnen wij snel informatie opzoeken of aanpassen aan een veranderde situatie. Wachtwoorden en strakke procedures reguleren de toegang. Het systeem is niet gekoppeld aan andere geautomatiseerde systemen. De gegevens kunnen dus niet vergeleken worden of ‘weglekken’.

Welke mensen van Jobnerd mogen uw gegevens inzien?

 • Uw bedrijfsarts en degenen die direct bij uw dienstverlening betrokken zijn
 • Werknemers van ArboNed die u daarvoor toestemming hebt gegeven

Niet iedere werknemer van Jobnerd mag dus zomaar uw gegevens bekijken.

Met welke partijen delen we persoonsgegevens?

In het verzuimbegeleidingsproces kunnen verschillende partijen betrokken zijn. Deze partijen kunnen niet al uw persoonsgegevens inzien, maar krijgen alleen de informatie die zij nodig hebben om u verder te helpen. Daarbuiten delen wij nooit informatie met andere partijen zonder uw toestemming.

Wanneer u bij ons in behandeling bent, kunnen we persoonsgegevens van u delen met de volgende partijen:

Uw werkgever

Uw werkgever is meestal de opdrachtgever. Komt u bijvoorbeeld op een verzuimspreekuur dan ontvangen u en uw werkgever hiervan een rapportage. Uiteraard vermeldt onze professional daarin alleen informatie die voor het proces noodzakelijk is. De rapportage bevat bijvoorbeeld geen medische informatie. Van bepaalde activiteiten ontvangt uw werkgever een factuur, ook als u hiervoor geen toestemming wilt geven. Maakt u gebruik van een preventief spreekuur, arbeidsgezondheidskundig onderzoek, stresscheck of andere dienst? Dan wordt hiervan aan uw werkgever geen mededeling gedaan: we brengen de dienst anoniem in rekening bij uw werkgever. Wenst de bedrijfsarts bij een dergelijk bezoek ook advies te geven aan uw werkgever, dan gebeurt dat alleen met uw specifieke toestemming.

De behandelaar

Onder behandelaren vallen alle medische en niet-medische professionals die samenwerken met Jobnerd. Soms zetten we een externe behandelaar in. Met deze behandelaar maken we goede afspraken, zodat deze zich net zo goed aan de beroepsrichtlijnen, het intern beleid en de wetgeving houdt als die professionals die bij ons in dienst zijn. Wanneer wij doorverwijzen naar een externe behandelaar (interventie) verstrekken wij deze behandelaar de daarvoor benodigde gegevens over u. Dit gebeurt alleen met uw expliciete goedkeuring.

Bedrijven waar we mee samen werken

Om te zorgen dat Jobnerd zo effectief en efficiënt mogelijk kan werken, hebben we sommige diensten uitbesteed aan andere bedrijven. Zij zorgen bijvoorbeeld voor specialistische onderzoeken. Maar ook voor een goed werkend informatiesysteem. Deze externe partners zijn met zorg geselecteerd. Verder stellen wij aan hen dezelfde eisen ten aanzien van privacybescherming als die we onszelf opleggen. De afspraken hierover zijn in overeenkomsten geborgd. In de verwerkersovereenkomst staat onder andere hoe deze partners om dienen te gaan met persoonsgegevens en welke beschermingsmaatregelen zij dienen te treffen.

Andere partijen als u daarom vraagt

Als u wilt kunnen we, in specifieke gevallen, informatie uitwisselen met andere partijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bewindvoerder, een arts die voor u een second opinion uitvoert, een verzekeringsarts of een advocaat. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw bedrijfsarts. Heeft u geen specifieke bedrijfsarts? Stuur dan een verzoek naar: info@jobnerd.nl

Kan ik de informatie over mijzelf inzien?

Natuurlijk kunt u informatie over uzelf inzien. Het kan ook zijn dat u wilt weten aan wie in het afgelopen jaar gegevens over u zijn verstrekt. Op dit soort vragen kunt u antwoord krijgen door inzage te vragen in uw dossier. U moet dan een schriftelijk verzoek indienen bij Jobnerd waarbij uw werkgever is aangesloten. Daarna kunt u, bijvoorbeeld samen met een bedrijfsarts, de gegevens die over u zijn opgeslagen inzien bij Jobnerd op locatie.

U kunt natuurlijk alleen informatie krijgen over uzelf, niet over anderen. Hun privacy is beschermd, net als die van u. De regels zijn immers zo gemaakt dat anderen ook geen gegevens over u kunnen opvragen.

Onze visie op privacy

De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden alleen gebruikt om u zo goed mogelijk te helpen. Ook hebben we juiste gegevens nodig om uw werkgever een correcte factuur te sturen of om uw werkgever een vergoeding aan te laten vragen bij diens verzekering. Jobnerd verzamelt geen gegevens die we niet nodig hebben. We vragen pas om bepaalde gegevens, zoals uw Burgerservicenummer, wanneer dit echt nodig is.

Veilig bewaren

We zetten in op een goede beveiliging van uw persoonsgegevens. We doen alles zoveel mogelijk elektronisch en bewaren dit in een beveiligd datacenter.

Welke rechten heeft u als het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens?

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming staan de rechten beschreven die u als persoon heeft. Kort samengevat heeft u de volgende rechten:

 • Het recht op inzage. U mag uw dossier opvragen bij Jobnerd en zelf inzien.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling. Is informatie onvolledig of klopt deze niet? Dan kunt u dit laten corrigeren en aanvullen.
 • Het recht op beperking van verwerking. Dit houdt in dat Jobnerd (tijdelijk) uw gegevens niet mag verwerken.
 • Het recht op bezwaar. Wilt u dat bepaalde gegevens die wij over u hebben, niet verwerkt worden? Dan kunt u daar bezwaar tegen maken.
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat u de persoonsgegevens die u met Jobnerd gedeeld hebt, ten alle tijden kunt inzien en kunt ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat u deze kan overdragen aan derde partijen.
 • Het recht van vernietiging van uw (medisch) dossier.
 • Het recht om vergeten te worden. U kunt een verzoek indienen om (een deel van) uw gegevens bij ons te laten verwijderen.

Wat kan er fout gaan met mijn persoonsgegevens?

Jobnerd gaat zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens. We verzamelen niet meer persoonsgegevens dan nodig is en zorgen voor een zo goed mogelijk beveiliging ervan. Dat neemt niet weg, dat er toch iets mis kan gaan. Wij zijn ons ervan bewust dat gegevens over uw gezondheid dan kunnen belanden bij derden die hier niet over mogen beschikken. In het geval van gezondheidsgegevens kan dat in het uiterste geval leiden tot stigmatisering of zelfs uitsluiting. Als het gaat om identificatiegegevens, zoals naam, geboortedatum en BSN, zou u het risico lopen op identiteitsfraude. Uw contactgegevens, met name het emailadres, zouden door een onbevoegde ontvanger kunnen worden misbruikt voor spam of phishing activititeiten. Voor Jobnerd is dat reden om bijzonder veel aandacht te besteden aan de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Over dit Privacy Statement

Dit is het privacystatement van Jobnerd. Deze versie is gemaakt op 15 juni 2018. We kunnen dit privacyreglement regelmatig aanpassen.

Start typing and press Enter to search