Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Leverancier: JOBNERD, verzuimdienst gevestigd te Culemborg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63258773.
 2. Opdrachtgever: De partij, natuurlijke- of rechtspersoon, die een overeenkomst met opdrachtnemer aangaat of aan wie opdrachtnemer een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Overeenkomst: De overeenstemming, al dan niet schriftelijk, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer dat opdrachtnemer de opdracht van opdrachtgever zal uitvoeren.
 4. Opdracht: Een opdracht is de overeenkomst waarbij opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten, het leveren van diensten en het mondeling geven van advies. Deze ontstaan nadien de opdrachtgever hierom heeft verzocht of voortvloeit uit de dienstverlening
 5. Opdrachttarief: Het tarief dat opdrachtnemer in rekening brengt, per opdracht, zoals overeengekomen in de opdracht en deze algemene voorwaarden.
 6. Interventie: Het aanbieden van middelen welke alle ten doel hebben de terugkeer naar het (eigen) werk voor de werknemer te bespoedigen dan wel om uitvallen te voorkomen.
 7. Offerte: De schriftelijke, aan de opdrachtgever verstrekte, begroting of indicatie van de kosten die verbonden zijn aan de opdracht.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever en leverancier tot stand te komen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
 4. Indien leverancier afwijkingen van deze algemene voorwaarden stilzwijgend toe staat, doet dit niets af aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. Stilzwijgende afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht om zich te beroepen op deze afwijkingen bij een latere opdracht.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud van de algemene voorwaarden, of situaties die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de gedachte van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Wijziging algemene voorwaarden

 1. Leverancier behoudt het recht om deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen of aan te vullen.
 2. De invloed van grote inhoudelijke wijzigingen worden met de opdrachtgever besproken.
 3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan opdrachtgever, mits de betreffende overeenkomsten strekken tot dienstverlening gedurende een periode van twaalf maanden of langer.
 4. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van krachten worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 4. Duur van de overeenkomst

 1. Een door leverancier verstuurde opdrachtbevestiging is tot 30 dagen na verzending geldig. Indien opdrachtgever het aanbod aanvaardt, behoudt leverancier het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Aanbiedingen van leverancier en de door leverancier opgestelde overeenkomsten zijn (mede) gebaseerd op de door opdrachtgever aan leverancier verstrekte gegevens (zoals bijvoorbeeld het aantal medewerkers, verzuimpercentage of verzuimmeldingsfrequentie binnen een organisatie). Indien die gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid en/of indien deze gegevens, sinds opdrachtgever deze heeft verstrekt aan leverancier, komen de gevolgen daarvan, waaronder in ieder geval de financiële, voor rekening en risico van opdrachtgever.
 3. Op basis van een door leverancier gedaan en door leverancier aanvaard aanbod ten aanzien van een duurrelatie dan wel op basis van het aanmeldingsformulier, stelt leverancier een duurovereenkomst op die leverancier in tweevoud en ondertekend aan opdrachtgever zal doen toekomen. De duurovereenkomst komt tot stand als leverancier één van de twee exemplaren door opdrachtgever ondertekend van opdrachtgever heeft ontvangen, of op het moment dat leverancier een aanvang met de uitvoering van de duurovereenkomst heeft gemaakt. Individuele overeenkomsten komen tot stand nadat leverancier het aan opdrachtgever toegestuurde aanbod door opdrachtgever ondertekend heeft ontvangen, of op het moment leverancier een aanvang met de uitvoering van de individuele overeenkomst heeft gemaakt.
 4. De overeenkomst wordt per opdracht of dienstverlening aangegaan. Zolang de opdracht niet is voltooid, of één van de partijen niet kenbaar heeft gemaakt dat de overeenkomst is beëindigd of ontbonden, wordt er verondersteld dat de overeenkomst van kracht is.
 5. De duurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
 6. Indien de overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan dient de termijn nadrukkelijk op de overeenkomst te worden vermeld.

Artikel 5. Bevestiging en aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever kan schriftelijk (alsmede online) de opdracht en/of duurovereenkomst verstrekken.
 2. Leverancier zal ter bevestiging van de opdracht een bevestiging sturen naar opdrachtgever. Indien opdrachtgever bezwaar- of opmerking(en) maakt over de opdracht of overeenkomst dient opdrachtgever bezwaar of opmerking(e)n binnen 72 uur schriftelijk aan leverancier kenbaar te maken.
 3. Leverancier dient akkoord te zijn gegaan met het bezwaar of de opmerking(en) verzocht door opdrachtgever. Vanaf dat moment zijn beide partijen gebonden.
 4. Leverancier behoudt zich het recht, zonder opgaaf van redenen, een opdracht af te wijzen.
 5. De leverancier is niet gebonden aan mondelinge afspraken als deze niet schriftelijk door leverancier zijn bevestigd.

Artikel 7. Annuleren of tussentijds beëindigen van de opdracht

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden duurovereenkomsten gesloten voor onbepaalde tijd. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde door beide partijen worden opgezegd vóór 1 december in het lopende jaar. Mocht de opzegging ná 1 december in het lopende jaar geschieden, dan loopt de overeenkomst tot 1 december van het volgende jaar door.
 2. Indien een duurovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, met een minimum van een jaar, wordt deze na het verstrijken van die tijd telkens automatisch voor een periode van een jaar voortgezet, tenzij de duur van de overeenkomst tijdig is opgezegd.
 3. Beide partijen kunnen de duurovereenkomsten voor bepaalde tijd opzeggen tegen het einde van de periode waarvoor de overeenkomst is aangegaan, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Opdrachtgever kan een duurovereenkomst voor bepaalde tijd derhalve niet tussentijds opzeggen, tenzij opdrachtnemer daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
 4. Opzegging kan uitsluitend rechtsgeldig geschieden per aangetekend schrijven, welk schrijven gericht dient te zijn aan postadres leverancier.
 5. Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij. Aan beide partijen komt eveneens de bevoegdheid toe tot ontbinding indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de overeenkomst en de andere partij ter zake van die verplichting in gebreken is.
 6. Leverancier behoudt bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst aanspraak op betaling van declaraties voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten werkzaamheden. De betalingsverplichting van opdrachtgever ter zake van de declaraties van reeds verrichte werkzaamheden wordt op het moment van beëindigen van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.
 7. Indien de overeenkomst door opdrachtgever voortijdig wordt beëindigd is opdrachtgever de overeengekomen vergoeding verschuldigd, onverminderd alle overige rechten van leverancier.

Artikel 8. Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht om leverancier elektronisch of schriftelijk opgave te doen van alle gegevens van medewerkers zoals vermeld op het vastgestelde personeelsmutatieformulier.
 2. Opdrachtgever is desgevraagd verplicht om aan leverancier het aansluitnummer op te geven van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) waarbij opdrachtgever is aangesloten.
 3. Opdrachtgever is verplicht om zowel in- als uitdiensttredingen van werknemers elektronisch of schriftelijk aan leverancier door te geven, uiterlijk op de vijfde werkdag van de maand volgend op de maand waarin die in- en uitdiensttreding heeft plaatsgevonden en middels volledige opgave van de door leverancier gevraagde gegevens zoals vermeld op het personeelsmutatieformulier.
 4. Uitdiensttredingen van zieke werknemers dient opdrachtgever uiterlijk vijf werkdagen voor de datum uitdiensttreding aan leverancier door te geven. Uitdiensttredingen van zieke werknemers, waarbij de periode tussen de eerste ziektedag en de datum van uitdiensttreding langer is dan 6 weken, dient opdrachtgever uiterlijk 15 werkdagen voor de datum van uitdiensttreding aan leverancier door te geven. Desgewenst zal leverancier het re-integratieverslag, dat wettelijk verplicht naar de normen van het UWV aan werknemer moet worden overhandigd, separaat op verrichtingenbasis bij opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Indien opdrachtgever, niet tijdig of niet volledig voldoet aan de bovenstaande verplichtingen om juiste gegevens te verstrekken of indien de gegevens niet juist zijn, komen de financiële en andere gevolgen daarvan voor rekening en risico van opdrachtgever, ook in het geval leverancier in verband daarmee te kort schiet in de nakoming van verplichtingen uit hoofde van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst.

Artikel 9. Uitvoering van de werkzaamheden

 1. In de offerte is de omschrijving opgenomen van de door leverancier uit te voeren werkzaamheden.
 2. Leverancier zal de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, met grote zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
 3. De opdrachtgever dient, in het belang van de opdracht, alle informatie en materialen aan leverancier te leveren die opdrachtnemer daarvoor nodig acht. Eventuele kosten om informatie of gegevens te verkrijgen zijn voor rekening van opdrachtgever.
 4. Indien opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie en gegevens aan leverancier verstrekt of heeft verstrekt, dan heeft leverancier het recht de overeenkomst te ontbinden en opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor eventuele hieruit voortvloeiende schade.
 5. Een afgesproken termijn voor het leveren van een dienst door leverancier wordt nimmer beschouwd als fatale termijn, maar slechts als indicatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Leverancier zal al datgene doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is, om de opdracht binnen de indicatieve opgegeven leveringstermijn uit te voeren.
 7. Dienen de werkzaamheden verricht te worden op locatie van opdrachtgever, althans een door opdrachtgever aangewezen locatie, dan moet de opdrachtgever kosteloos zorg dragen voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8. Indien voor de uitvoering van de opdracht de opdrachtgever de leverancier software, elektronische bestanden of informatiedragers aanlevert, dient de opdrachtgever te garanderen dat deze vrij zijn van virussen of defecten. Schade die opdrachtnemer lijdt ten gevolge van nalaten in deze, zullen bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Wijziging overeenkomst van dienstverlening

 1. De inhoud van de overeenkomsten van leverancier kunnen eenzijdig worden aangepast en/of gewijzigd in verband met gewijzigde of nieuwe wetgeving en/of door leverancier noodzakelijk geachte aanpassingen van de door leverancier verleende diensten. In geval van aanpassing/wijziging van de inhoud van de overeenkomst zal leverancier u daarover zo spoedig mogelijk informeren.
 2. Indien de inhoud van de overeenkomst is gewijzigd op de voet van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde, is opdrachtgever in verband daarmee niet gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of op andere wijze te beëindigen.

Artikel 11. Inschakeling derden

 1. Gedurende de uitvoering van de opdracht is het leverancier toegestaan om, in overleg met opdrachtgever, derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht.
 2. Interventies worden bekostigd door opdrachtgever. Interventies maken geen onderdeel uit van de duurovereenkomst.
 3. Als extra kosten kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend:
 • De kosten voor het opvragen van informatie uit de behandelende sector, voor zover deze nodig is voor de oordeelsvorming van de bedrijfsarts;
 • De kosten verbonden aan door opdrachtgever op grond van (wettelijke) regelingen in te schakelen derden;
 • De kosten, op basis van het dan geldende uurtarief voor de bedrijfsarts, die gemoeid zijn met het uitoefenen van de verwijsfunctie.
 1. Indien de leverancier derden inschakelt zal deze erop toezien dat derden die de interventies uitvoeren, voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld door leverancier.
 2. Ontbindt opdrachtgever vroegtijdig een lopende overeenkomst met de bedrijfsarts, dan stelt opdrachtgever de leverancier zo spoedig mogelijk op de hoogte. Leverancier is niet aansprakelijk voor mogelijk ontstane schade tijdens de periode dat opdrachtgever niet beschikt over een overeenkomst met een bedrijfsarts.
 3. Kosten ontstaan bij het afsluiten van een nieuwe overeenkomst met een andere bedrijfsarts komen geheel ten rekening van opdrachtgever.
 4. Maakt opdrachtgever gebruik van het bedrijfsartsen-netwerk van leverancier voor het aangaan van een overeenkomst met een andere bedrijfsarts, dan brengt leverancier 100 euro in rekening voor deze dienstverlening.

Artikel 12. Annulering van diensten (‘’afspraken’’)

 1. Een voor een individuele werknemer overeengekomen te verrichten dienst (‘’afspraak’’) kan tot uiterlijk 24 uur voor de overeengekomen dag van uitvoering enkel en alleen door opdrachtgever bij leverancier schriftelijk worden geannuleerd. Overeengekomen te verrichten diensten (‘’afspraken’’) die meer dan één werknemer betreffen kunnen tot uiterlijk drie werkdagen voor de overeengekomen dag van uitvoering door opdrachtgever bij leverancier schriftelijk worden geannuleerd. Overeengekomen verrichten diensten (‘’afspraken’’) die meer dan 15 medewerkers betreffen of betreffende een project waar een aanvullende overeenkomst voor is afgesloten, kunnen tot uiterlijk 15 werkdagen voor de overeengekomen dag van uitvoering door opdrachtgever bij leverancier schriftelijk worden geannuleerd.
 2. Leverancier is gerechtigd, voor de overeengekomen diensten die door opdrachtgever niet of niet tijdig zijn geannuleerd, de gehele op de desbetreffende diensten van toepassing zijnde vergoeding en de in verband met de geannuleerde diensten gemaakte kosten, in rekening te brengen. In gevallen zoals vermeld in de laatste volzin van lid 1 is opdrachtnemer gerechtigd 10% van de overeengekomen vergoeding in rekening te brengen.
 3. Indien leverancier genoodzaakt is een overeengekomen dienst te annuleren, dan wordt een nieuwe datum voor de uitvoering van de dienst overeengekomen. Uitsluitend in het geval leverancier de overeengekomen dienst annuleert op de overeengekomen dag van uitvoering zelf, kunnen de eventueel door opdrachtgever in redelijkheid reeds gemaakte kosten, indien schriftelijk gespecificeerd, in overleg met leverancier worden vergoed.

Artikel 13. Prijzen en prijswijziging

 1. Alle door leverancier gehanteerde prijzen zoals uurtarief, alsmede in de offertes, aanbiedingen, prijslijsten en overige vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 2. Kiest opdrachtgever voor het uurtarief dan zal voor de berekening van de bestede tijd een tijdseenheid van 15 minuten als kleinste worden gehanteerd. Tijdsbestedingen kleiner dan deze tijdseenheid worden naar boven afgerond.
 3. Het tarief wordt vermeld in euro. Tevens wordt vermeld de wijze van betaling.
 4. Leverancier is ten allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen.
 5. In geval van een duurovereenkomst is opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijzen jaarlijks aan te passen op basis van een CBS-index. Bij een duurovereenkomst voor bepaalde tijd kan deze aanpassing plaatsvinden met ingang van iedere verlenging. In geval van een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd kunnen de prijzen worden aangepast met ingang van ieder nieuwe kalenderjaar. De prijzen voor de individuele opdrachten (verrichtingen), ongeacht of deze worden uitgevoerd onder een duurovereenkomst, kunnen ook worden aangepast met ingang van ieder nieuw kalenderjaar.
 6. Het JOBNERD basis & uitgebreid pakket hanteert staffels van vijf werknemers, tenzij anders overeengekomen.
 7. Het JOBNERD compleet pakket is bij verzuim van een medewerker het eerste verzuimjaar inclusief bedrijfsarts, probleemanalyse, eventuele bijstellingen en casemanager. Overige interventies o.a. second opinion, re-integratietrajecten, inzet arbeidsdeskundigen, etc. zijn exclusief.

Artikel 14. Betalingen

 1. Facturen dienen uiterlijk 30 werkdagen na factuurdatum te worden voldaan. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt bij duurovereenkomsten dat leverancier het door opdrachtgever voor de overeengekomen of geldende overeenkomst te betalen bedrag jaarlijks aan het begin van een contractjaar (bij wijze van voorschotnota) aan opdrachtgever in rekening brengt. In de met opdrachtgever te sluiten of gesloten overeenkomst staat het door opdrachtgever aan leverancier opgegeven aantal werknemers vermeld zoals dat luidt ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. De bij aanvang van een contractjaar door opdrachtgever aan leverancier te betalen voorschotnota is gebaseerd op het door opdrachtgever opgegeven aantal werknemers. Leverancier zal na het einde van het contractjaar op basis van opdrachtgever ontvangen personeelsmutaties een definitieve nota opmaken. Indien er in de loop van het contractjaar personeelsmutaties hebben plaatsgevonden, zal een middeling plaatsvinden van het aantal werknemers zoals dat luidt ten tijde van de eerste dag waarop de overeenkomst is ingegaan met het aantal werknemers zoals dat luidt ten tijde van de laatste dag van het lopende contractjaar of bij prolongatie zoals dat luidt ten tijde van de eerste dag van het nieuwe contractjaar. Bij een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd, vindt middeling plaats van het aantal werknemers zoals dat luidt ten tijde van de eerste dag waarop de overeenkomst is ingegaan met het aantal werknemers zoals dat luidt ten tijde van de eerste dag van het daarop volgende contractjaar en vervolgens jaarlijks middeling van het aantal werknemers zoals dat luidt ten tijde van de eerste dag van het lopende contractjaar met het aantal werknemers zoals dat luidt ten tijde van de eerste dag van het daarop volgende contractjaar enzovoorts.
 3. Leverancier zal niet verplicht zijn om werkzaamheden te verrichten ten aanzien van werknemers die door opdrachtgever niet of te laat bij leverancier zijn aangemeld. Indien leverancier werkzaamheden heeft verricht voor een werknemer die niet of niet tijdig aangemeld blijkt te zijn, is leverancier gerechtigd om opdrachtgever daarvoor de kosten in rekening te brengen op basis van de tarieven voor losse verrichtingen en in dat geval is opdrachtgever verplicht de op die wijze vastgestelde kosten te betalen.
 4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft de betaling binnen de termijn van tien werkdagen te voldoen dan zal leverancier opdrachtgever in gebreke stellen. Na de eventuele termijn geboden in de ingebrekestelling treedt opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 5. De betaling van de vergoeding en/of voorschot dient te geschieden op bankrekeningnummer van leverancier onder vermelding van factuurnummer welke vermeld staan op de factuur.
 6. Leverancier accepteert geen contante betalingen.
 7. Indien opdrachtgever in gebreke of verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever incassokosten verschuldigd.
 8. Leverancier heeft het retentierecht op alle zich onder zijn bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop opdrachtgever al hetgeen hij aan leverancier verschuldigd is heeft voldaan.
 9. In geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie zijn de vorderingen van leverancier en de verplichtingen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15. Opschorting en opzegging

 1. Leverancier is gerechtigd uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, één en ander onverminderd het recht van leverancier om schadevergoeding te vorderen.
 2. Vanaf het moment dat opdrachtgever of leverancier surseance van betaling of faillissement aanvraagt dienen alle overeenkomsten tussen partijen één dag eerder als ontbonden te worden beschouwd.
 3. Leverancier is gerechtigd bij opschorting, staking of ontbinding om schadevergoeding voor de kosten, interesten, gederfde winst te vorderen ten gevolge van de wanprestatie van opdrachtgever.

Artikel 16. Ziek- en herstelmeldingen

 

  1. De ziek- en herstelmeldingen geeft u online, via de website, door. U dient hierbij de door leverancier gegeven instructies strikt op te volgen en gebruik te maken van de door opdrachtnemer vastgestelde formats. Mondeling of telefonisch doorgeven van meldingen worden door leverancier niet geaccepteerd, evenmin als de door werknemer doorgegeven meldingen.
  2. Opdrachtgever is te allen tijde en onder alle omstandigheden verplicht ziek- en herstelmeldingen van werknemers op de eerste ziektedag respectievelijk de eerste dag van herstel vóór 09:30 uur door te geven. Opdrachtgever dient hierbij gebruik te maken van de door leverancier vastgestelde formats. Indien opdrachtgever aan deze verplichting niet, niet tijdig, niet juist of niet volledig voldoet, komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening en risico van opdrachtgever, ook in het geval leverancier in verband daarmee tekort schiet in de nakoming van verplichtingen uit hoofde van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst.
  3. Indien er bij een ziek- of herstelmelding sprake is van een vangnetsituatie, dient opdrachtgever deze melding per ommegaand tevens door te geven aan het UWV. Voorkomende vangnetsituaties zijn onder meer: ziek- en herstelmelding ten gevolge van zwangerschap (zwangerschapsklachten), een ziekmelding aansluitend aan het bevallingsverlof, ziek- en herstelmelding van heringetreden arbeidsongeschikten, van arbeidsgehandicapten en van orgaandonoren. Meldingen in verband met het zwangerschaps- en bevallingsverlof dient u rechtstreeks te doen aan het UWV.
  4. Indien opdrachtgever binnen drie weken nadat opdrachtgever een werknemer bij leverancier ziek heeft gemeld niets van leverancier heeft vernomen, is opdrachtgever, tenzij opdrachtgever kan aantonen dat de werknemer inmiddels hersteld is gemeld of dat de werknemer door een daartoe bevoegd arts hersteld is verklaard, verplicht om leverancier onverwijld middels e-mail op de hoogte te stellen. Indien opdrachtgever niet aan deze verplichting heeft voldaan, is, indien opdrachtgever schade heeft geleden als gevolg van het feit dat leverancier de werkzaamheden – die leverancier normaal gesproken na ontvangst van een ziekmelding pleegt uit te voeren op grond van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst – te laat heeft uitgevoerd, leverancier slechts voor 50% van de na toepassing van artikel 17 van deze voorwaarden te betalen schadevergoeding aansprakelijk en komt het restant voor rekening en risico van opdrachtgever, ongeacht of opdrachtgever kan aantonen dat de werknemer tijdig en op de juiste wijze ziek is gemeld.
  5. Leverancier verzorgt geen individuele ziek- en herstelmeldingen aan de ziekteverzuimverzekeraar van opdrachtgever en is daartoe op geen enkele wijze verplicht. Indien en voor zover de ziekteverzuimverzekeraar de van leverancier ontvangen verzuimoverzichten mocht aanmerken of hebben aangemerkt als een rechtsgeldige individuele ziekmelding van een werknemer, kan dat nimmer leiden tot een verplichting voor leverancier om zorg te dragen voor die individuele ziekmeldingen en blijft opdrachtgever daarvoor te allen tijde volledig zelf verantwoordelijk. Indien leverancier met de ziekteverzuimverzekeraar van opdrachtgever een overeenkomst heeft inzake periodieke, in veel gevallen maandelijks of kwartaalgewijze, verstrekking van bij leverancier geregistreerde ziektegevallen van opdrachtgever, verstrekt leverancier, mits door opdrachtgever gemachtigd, deze gegevens. Deze periodieke gegevensverstrekking komt overigens niet in de plaats van de door de ziekteverzuimverzekeraar bij opdrachtgever opgevraagde gegevens. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevallen waarin door niet tijdige, onvolledige, onjuiste of ontbrekende registratie de ziekteverzuimverzekeraar van opdrachtgever geheel of gedeeltelijk niet tot uitkering overgaat.
  6. Indien het UWV besluit (als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene Wet bestuursrecht) tot het opleggen van sancties of tot verlening van het in artikel 7:629 lid 1 BW genoemde tijdvak van 104 weken op de voet van artikel 25 lid 9 van de WIA of in verband met het feit dat uw verplichtingen uit hoofde van artikel 38 lid 1 Ziektewet niet bent nagekomen, en die sancties of verlening het gevolg zouden kunnen zijn van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis van l jegens opdrachtgever, is opdrachtgever verplicht leverancier daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen, en is opdrachtgever en (indien dat besluit tevens tot uw werknemer is gericht) de werknemer verplicht tegen dat besluit tijdig bezwaar of beroep in te stellen. Over de inhoud van het bezwaar- of beroepschrift dient opdrachtgever tijdig met leverancier overleg te voeren en is opdrachtgever verplicht rekening te houden met door leverancier ten aanzien van de inhoud van dat bezwaar- of beroepschrift gegeven instructies en aanwijzingen. Indien opdrachtgever niet aan deze verplichting(en) heeft voldaan, wordt van alle eventueel door opdrachtgever geleden schade als gevolg van het feit leverancier inderdaad toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van die verbintenis, van de door leverancier na toepassing van artikel 17 van deze voorwaarden te betalen schadevergoeding slechts 25% van uitbetaald en komt het restant voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

 1. Tenzij in deze algemene voorwaarden anders is bepaald, zal de aansprakelijkheid van leverancier voor door opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van één of verscheidene toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van haar verbintenis of uit een door leverancier begane onrechtmatige daad (ongeacht of deze schade samenhangt met één of verscheidene gebeurtenissen), in geen geval (i) bij een individuele opdracht het bedrag overschrijden dat van opdrachtgever is ontvangen, en (ii) bij duurovereenkomsten het bedrag overschrijden gelijk aan een kwart (1/4e deel) van het bedrag dat door opdrachtgever is betaald voor de diensten welke zijn verricht in de twaalf maanden voorafgaande aan het ontstaan van de schade. In ieder geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat van deze aansprakelijkheid door de verzekeraar van leverancier is of zal worden uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico.
 2. Indien leverancier bijstand verleent bij activiteiten genoemd in artikel 25 lid 1 tot en met 4 van de WIA of fungeert als persoon die in de in een plan van aanpak overeengekomen activiteiten begeleidt en de contacten verzorgt (casemanagement), zal leverancier zich daarbij inspannen voor het bereiken van een zo goed mogelijk resultaat. Leverancier aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het geval die bijstand en/of die activiteiten als casemanager niet leiden tot het beoogde resultaat (zoals interne of externe re-integratie van of werkhervatting door een werknemer) en is niet aansprakelijk voor daarmee verband houdende of daaruit voortvloeiende schadeclaims van opdrachtgever of werknemers van opdrachtgever; opdrachtgever vrijwaart leverancier voor alle daarmee verband houdende of daaruit voortvloeiende schadeclaims van werknemers van opdrachtgever.
 3. Indien opdrachtgever zich, al dan niet op advies van leverancier, voor verdere behandeling/advies tot een derde partij wendt, geldt tussen opdrachtgever en die derde partij volledige contractsvrijheid en is leverancier geen partij bij zodanige overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Leverancier is jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk indien de derde partij tekort komt in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst of een onrechtmatige daad jegens opdrachtgever pleegt, ook niet indien leverancier met die derde partij een samenwerkingsrelatie heeft.
 4. Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden (waaronder ook de werknemers van opdrachtgever) van door leverancier uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of grove schuld van leverancier en opdrachtgever bovendien aantoont dat opdrachtgever geen enkel verwijt treft.
 5. Alle rechtsvorderingen jegens leverancier uit hoofde van wanprestatie of onrechtmatige daad verjaren twaalf maanden na de dag waarop de schade is ontstaan of redelijkerwijs ontdekt kon of had moeten worden, doch uiterlijk twee jaar na de dag waarop leverancier tekort is geschoten in de nakoming van een verbintenis of de fout is gemaakt waarop de vordering is gebaseerd.

Artikel 18. Geheimhouding

 1. Leverancier verplicht zich tot geheimhouding van door of namens opdrachtgever gegeven vertrouwelijke informatie.
 2. Deze geheimhoudingsverplichting van lid 1 geldt niet indien:
 • Leverancier verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
 • De informatie algemeen bekend wordt;
 • Leverancier optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 1. Leverancier is gerechtigd voor referentie- en reclamedoeleinden, om de naam van opdrachtgever te gebruiken en aan te geven welke werkzaamheden zij voor opdrachtgever heeft verricht.
 2. Met betrekking tot medische gegevens geldt het bepaalde in artikel 88 van de Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg en in artikel 7:457 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 19. Verwerking van persoonsgegevens

 1. Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Algemene verordening gegevensbescherming) verplichtingen tegenover derden, onder andere de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage en het beperken, rectificeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen alsmede het overdragen van deze persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 2. Partijen zijn het erover eens dat Leverancier ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘verwerker’ is in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en dat de verantwoordelijkheid voor de nakoming van die verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens middels de dienstverlening (Dienst) of anderszins uitsluitend bij opdrachtgever ligt. In dit verband zijn ten aanzien van de verwerkingen van persoonsgegevens de bepalingen in de Bijlage van toepassing.
 3. Opdrachtgever staat er jegens leverancier voor in dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, indien die vordering verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens alsmede tegen eventueel aan Opdrachtgever toerekenbare opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens of andere bevoegde toezichthouders.

Artikel 20. Toepasbaar rechtsgebied en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen leverancier en opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen leverancier en opdrachtgever die mochten ontstaan zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Kantonrechter, tenzij het geschil de competentie van de Kantonrechter te boven gaat.
 3. Alvorens partijen een geschil aan de Kantonrechter voorleggen, moeten partijen eerst trachten het geschil via een onafhankelijke bemiddelaar op te lossen. Pas als dat niet gelukt is, zijn partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de Kantonrechter. De kosten voor bemiddeling zullen door de partij die meent dat er een geschil bestaat worden betaald.

BIJLAGE 1: VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Indien Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens Verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 1. Algemeen

 1. De begrippen in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”). Deze Bijlage wordt gekwalificeerd als een verwerkersovereenkomst zoals bedoeld in artikel 28 AVG.
 2. Leverancier biedt Opdrachtgever de mogelijkheid om de Dienst af te nemen, waarbij Leverancier bij de uitvoering van de Dienst voor en ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens kan Verwerken. Bij deze Verwerking van Persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij Verwerkt als Verwerker. Leverancier vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Opdrachtgever Persoonsgegevens Verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.

Artikel 2. Doeleinden van de Verwerking

 1. Leverancier verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens te Verwerken. De Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst alsmede voor de duur daarvan, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 2. Leverancier zal de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel Verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal Leverancier op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd.
 3. Leverancier heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Leverancier neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.
 4. Leverancier Verwerkt in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens, met dien verstande dat deze geen bijzondere Persoonsgegevens, Burgerservicenummers dan wel gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten betreffen, zoals bijvoorbeeld de volgende standaard categorieën:
 • NAW-gegevens;
 • telefoonnummers;
 • e-mailadressen;
 • Het Burgerservicenummer (BSN) wordt alleen verwerkt als een medisch dossier wordt vastgelegd. Om persoonsverwisseling te voorkomen is het namelijk bij wet verplicht om op basis van BSN te communiceren met zorginstellingen en met UWV.
 • en andere mogelijke categorieën van niet bijzondere Persoonsgegevens.
 1. Deze Persoonsgegevens hebben betrekking op de in dit artikellid bepaalde categorieën betrokkenen. De betrokkenen betreffen:
 • personen die gebruik maken van de Dienst;
 • bezoekers van de website;
 • personen die Persoonsgegevens in een contactformulier invullen;
 • en andere mogelijke categorieën betrokkenen wiens persoonsgegevens middels de Dienst worden verwerkt.

Artikel 3. Verplichtingen Leverancier

 1. Ten aanzien van de in artikel 2 van deze Bijlage genoemde Verwerkingen zal Leverancier zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het Verwerken van Persoonsgegevens door Leverancier vanuit diens rol.
 2. Leverancier zal Persoonsgegevens en andere gegevens Verwerken die door of namens de Opdrachtgever aan Leverancier zullen worden aangeleverd en op basis van schriftelijke instructies van Opdrachtgever.
 3. Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Bijlage.
 4. De verplichtingen van Leverancier die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens Verwerken onder het gezag van Leverancier.
 5. Leverancier zal Opdrachtgever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
 6. Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, de noodzakelijke medewerking verlenen bij het nakomen van diens plichten conform de AVG, waaronder mede doch niet uitsluitend diens beveiligingsplicht, de meldplicht datalekken, het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling en een voorafgaande raadpleging bij de toezichthouder bij een Verwerking met een hoog risico. De door Leverancier redelijkerwijs gemaakte of te maken kosten in verband met de voornoemde medewerking zullen door Opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 4. Doorgifte van Persoonsgegevens

 1. Leverancier Verwerkt Persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever geeft Leverancier daarnaast toestemming voor de Verwerking van Persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
 2. Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of welke landen het gaat.

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving. De toegestane Verwerkingen zullen door Leverancier worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.
 2. Leverancier is louter verantwoordelijk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
 3. Voor alle overige Verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Opdrachtgever, Verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Leverancier zijn gemeld, Verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Leverancier niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze Verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat te allen tijde in voor de rechtmatigheid van deze Verwerkingen en dat zijn systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligd zijn.
 4. Het is aan Opdrachtgever om te beoordelen of Leverancier afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de Verwerking aan de vereisten van de AVG en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving voldoet en de bescherming van de rechten van betrokkenen voldoende zijn gewaarborgd.
 5. Opdrachtgever staat te allen tijde ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.
 6. Opdrachtgever staat te allen tijde ervoor in dat er bij het gebruik van de Diensten geen bijzondere persoonsgegevens, burgerservicenummers dan wel gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten worden verwerkt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.
 7. Onverminderd de overige rechten van Leverancier, vrijwaart Opdrachtgever Leverancier van eventuele schade, aanspraken van derden en door toezichthouders opgelegde boetes, indien Opdrachtgever in strijd handelt met deze Bijlage en/of de AVG en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers

 1. Opdrachtgever verleent Leverancier hierbij een algemene toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen. Op verzoek van Opdrachtgever zal Leverancier Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers.
 2. Leverancier heeft het recht om veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van subverwerkers door te voeren. Leverancier zal Opdrachtgever inlichten over de beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van subverwerkers, waarbij Opdrachtgever de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend. Indien Opdrachtgever geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt Opdrachtgever geacht ermee in te stemmen.
 3. Indien Opdrachtgever binnen de termijn als bedoeld in het vorige artikellid bezwaar maakt, dan zullen beide partijen zich inspannen om in goed overleg tot een redelijke oplossing te komen. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over het voornemen van Leverancier, dan is Leverancier gerechtigd om de betreffende nieuwe subverwerker in te schakelen en is Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de nieuwe subverwerker ingeschakeld wordt.
 4. Leverancier zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Leverancier zijn overeengekomen. Leverancier staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 7. Beveiliging

 1. Leverancier zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
 2. Leverancier kan wijzigingen aanbrengen in de getroffen beveiligingsmaatregelen indien dat naar haar oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden.
 3. Leverancier staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Leverancier zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van de Dienst, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen die zij gezien het beoogd gebruik van de Dienst mocht verwachten, niet onredelijk is.
 4. De omschreven beveiligingsmaatregelen bieden, naar het oordeel van de Opdrachtgever, rekening houdend met de genoemde factoren een op het risico van de verwerking van de door hem gebruikte of verstrekte Persoonsgegevens afgestemd beveiligingsniveau.
 5. Opdrachtgever stelt enkel persoonsgegevens ter verwerking aan Leverancier ter beschikking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 8. Meldplicht

 1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens) zal Leverancier, zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of Betrokkenen zal informeren of niet. Leverancier spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
 2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Leverancier meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.
 3. De meldplicht behelst voor Leverancier in ieder geval het melden aan Opdrachtgever van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
 • wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
 • wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
 • wat de (voorgestelde) oplossing is;
 • wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
 • wat de contactgegevens voor de opvolging van de melding zijn;
 • wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Opdrachtgever, toezichthouder).

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van Betrokkenen

 1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Leverancier, zal Leverancier het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp nodig heeft van Leverancier voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Leverancier hieraan meewerken en kan Leverancier hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Op alle persoonsgegevens die Leverancier ingevolge deze Bijlage voor Opdrachtgever verwerkt, rust een geheimhoudingsplicht van Leverancier jegens derden. Leverancier zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
 • voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of
 • indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of deze Bijlage; of
 • indien er een wettelijke verplichting en/of een rechterlijk bevel bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken; of
 • ten aanzien van derden waaraan – met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 – persoonsgegevens in hun hoedanigheid als subverwerker worden verstrekt.

Artikel 11. Audit

 1. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.
 2. Leverancier zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.
 3. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
 4. De redelijke kosten voor de audit worden door de Opdrachtgever gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door Opdrachtgever zullen worden gedragen.

Artikel 12. Duur en opzegging

 1. De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
 2. De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.
 3. Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
 4. Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Leverancier de van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen overeenkomen dat Leverancier deze Persoonsgegevens aan Opdrachtgever zal terugbezorgen dan wel Leverancier wettelijk verplicht is tot het bewaren van deze Persoonsgegevens. Leverancier kan eventuele kosten die zij maakt in het kader van het vernietigen en/of het terugbezorgen van Persoonsgegevens aan Opdrachtgever in rekening brengen bij Opdrachtgever.

Start typing and press Enter to search