Ga voor de kennis en kwaliteit van JOBNERD

JOBNERD biedt organisaties passende oplossingen op het gebied van arbodienstverlening en verzuim. Het juist uitvoeren van wettelijke verplichtingen is onze taak!

DIENSTEN

Preventief

Preventieve aanpak verzuim

 

Preventief medisch onderzoek bedrijfsarts

 

Risico inventarisatie en evaluatie

 

Verzuimreglement

Verzuimmanagement

Verzuimregistratie & begeleiding

 

Inschakelen bedrijfsarts

 

Poortwachter bewaking

 

Arbeidsdeskundig advies

Re-integratie & Training

Re-integratie 1e spoor

 

Re-integratie 2e spoor

 

Re-integratie ondersteuning

 

Trainingen

VERZUIMMANAGEMENT

Gezonde en gelukkige werknemers functioneren optimaal. Een goede werkgever wilt het beste uit zijn personeel halen en zal het beleid hierop afstemmen. Verzuimmanagement speelt hierin een belangrijke rol. Voor zowel werknemer als werkgever is het prettig om te weten wat er van elkaar mag worden verwacht op het moment een werknemer even niet zo gezond is, kampt met fysieke klachten of te maken heeft met psychische overbelasting. Het managen van verzuim vergt kennis en expertise. Als werkgever wilt u bezig zijn met ondernemen, de organisatie laten functioneren en nieuwe mogelijkheden & kansen onderzoeken. JOBNERD begrijpt dit en wilt de werkgever daarom bijstaan in de vraagstukken die spelen bij verzuim. Verzuimmanagement van JOBNERD zorgt voor volledige wettelijke ondersteuning in het verzuimproces; vanaf de preventieve aanpak tot aan individuele begeleiding van een zieke werknemer.

Een werkgever is verantwoordelijk voor een goed arbo- en verzuimbeleid. Hieronder wordt zowel preventie als arbozorg verstaan. Om dit beleid vorm te geven mag de werkgever zelf de deskundigen kiezen die hiervoor nodig zijn. De werkgever moet zich in ieder geval verplicht door één bedrijfsarts laten ondersteunen, maar dit mogen ook meerdere deskundigen zijn. De werkgever kiest uiteindelijk zelf wat het beste past bij de organisatie.

VERZUIM PREVENTIEF

Preventieve aanpak
JOBNERD is van mening dat verzuimbegeleiding niet start bij een ziekmelding, maar bij de preventieve aanpak. Verzuim kan preventief worden aangepakt door het opstellen van een uitgebreid verzuimreglement. Een JOBNERD professional stelt een op maat gemaakt verzuimreglement op, afgestemd op uw organisatie. Het JOBNERD verzuimpakket is inclusief een op maakt gemaakt verzuimreglement. Download de brochure en lees meer over het op maat geschreven verzuimreglement.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
Bij veel bedrijven en werknemers wordt gezondheid belangrijk op het moment er iets aan de hand is. Medewerkers bepalen het succes van een organisatie. Voor de kwaliteit en continuïteit van een organisatie is het van belang de gezondheid van medewerkers op peil te houden of zo nodig te verbeteren. Dit kan met een PMO, waarin de gezondheid, vitaliteit en het welbevinden aan bod komen. Maak vandaag nog een afspraak met de JOBNERD bedrijfsarts.

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)
De RI&E bestaat uit een inventarisatie van de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Een RI&E moet inzicht geven in de gevaren die zich binnen een bedrijf kunnen voordoen en de kans dat zij optreden. De inventarisatie van risico’s gebeurt veelal op basis van vragenlijsten gecombineerd met een rondgang langs de werkplekken. De bestaande situatie wordt in kaart gebracht. In het verleden betaalden vooral kleine bedrijven onevenredig veel voor onder andere de toets van de RI&E en het bedrijfsbezoek. Sinds 1 juli 2005 hoeven kleine bedrijven als gevolg van de gewijzigde Arbowet de RI&E niet meer verplicht te laten toetsen. Moet een werkgever de RI&E laten toetsen, dan zal er een gecertificeerde kerndeskundige worden ingeschakeld. JOBNERD staat de werkgever hier graag in bij. Een deskundige zal de risico’s gedetailleerd beschrijven, in overeenstemming met de Arbowet.

BEGELEIDING

Verzuim begeleiding wordt ook wel casemanagement genoemd. Casemanagement voert JOBNERD uit door middel van gecertificeerde casemanagers. In onze visie is de casemanager een specialistisch opgeleide regisseur die grip heeft op de dossiervorming en de financiële geldstromen omtrent verzuim en arbeidsongeschiktheid. Deze professional coacht de leidinggevende, zet acties uit gericht op financiële schadelastbeperking en ondersteunt de zieke medewerker tijdens het re-integratie traject.

Veel organisaties hebben de leidinggevende gepositioneerd in de rol van casemanager. Dit model kan werken met een goede achterwacht van een professionele casemanager. Bij melding van complexe en bijzondere situaties, staat de JOBNERD casemanager de werkgever/ leidinggevende direct bij met juiste kennis.

VERZUIMTRAJECT

jobnerd-timeline-v2-klein

JOBNERD ondersteunt het verzuimtraject volledig.
Wij gaan uit van de volgende pijlers:

 • Denken in mogelijkheden in plaats van ziekte
 • Bedrijfsarts bepaald, blijf weg uit het medisch dossier!
 • Poortwachter bewaking = processturing
 • Inzetten op snelle re-integratie

RE-INTEGRATIE

 • RE-INTEGRATIE

  In veel gevallen is het niet duidelijk hoe lang een medewerker ziek blijft. Werkgever en medewerker starten in een vroeg stadium met het re-integratietraject. Dit is een verplichting die voortkomt uit de Wet verbetering poortwachter. Het is de bedoeling dat de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. Het UWV zal de re-integratie inspanningen van de werkgever controleren. Bij onvoldoende inspanning kan een loonsanctie volgen.

 • RE-INTEGRATIE 1e SPOOR

  Tijdens re-integratie 1e spoor wordt onderzocht of er voor de werknemer passende arbeid binnen het bedrijf van de huidige werkgever is. Dit kan de huidige functie zijn of een andere beschikbare functie. Re-integratie 1e spoor is een onderdeel van het re-integratiedossier. Er wordt verwacht van de werkgever dat de werkplek, werktijden of het takenpakket worden aangepast op het moment dit nodig is voor re-integratie van de medewerker.

 • RE-INTEGRATIE 2e SPOOR

  Lukt het niet om de werknemer binnen het eigen bedrijf te laten re-integreren, dan gaat de werkgever samen met de medewerker opzoek naar een ander bedrijf waar de medewerker blijvend in dienst kan treden. Start met re-integratie 2e spoor uiterlijk na 1 jaar ziekte. De nieuwe werkgever kan een zusterorganisatie zijn of een organisatie via het eigen netwerk. Via meerdere constructies kan de medewerker worden geplaatst bij een andere werkgever.

JOBNERD geeft graag advies over de verplichte inspanningen!

NEEM CONTACT MET ONS OP

Start typing and press Enter to search